Stanovy

Stanovy


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

I.

Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia : OZ Inak obdarených

Sídlo občianskeho združenia:    Strážovská 2, 040 11 Košice

 

II.

Ciele

   Cieľom združenia je integrácia a inklúzia detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením, ich špeciálnymi potrebami, podpora, rozvoj, vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením ako aj ich rodín, podpora voľnočasových a športových aktivít. Poskytovanie základného poradenstva sociálneho, zdravotného, rehabilitačného, konzultácií pre rodiny s členom so zdravotným znevýhodnením, vzdelávacia, publikačná činnosť združenia, presadzovanie legislatívnych zmien. Zriadenie výchovno-vzdelávacieho inštitútu pre zdravotne znevýhodnené deti, mládež a dospelých zabezpečujúceho vzdelávanie a  celkovú starostlivosť o osoby so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny.

 

III.

Členstvo

   Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba. Členstvo je dobrovoľné a každý člen súhlasí so stanovami združenia.

Členstvo zaniká:

- vystúpením – písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia,

- vylúčením člena,

- úmrtím člena,

- zánikom združenia.

 

IV.

Práva a povinnosti členov

Práva:

- podieľať sa na činnosti združenia,

- voliť a byť volený do orgánov združenia,

- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Povinnosti:

- dodržiavať stanovy združenia,

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

- podľa svojho svedomia, možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

- platiť členské príspevky,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

V.

Orgány združenia

   Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie a .

Valné zhromaždenie je utvorené zo všetkých členov združenia:

- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným    rozpustením,

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

- volí a odvoláva radu združenia,

- schvaľuje prijatie nových členov.

   Valné zhromaždenie sa schádza minimálne 1x ročne a zvoláva ho písomne Rada združenia aspoň 10 dní vopred.

   Rada združenia má dvoch členov a zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami Valného zhromaždenia. Rada združenia koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas oboch členov Rady združenia.

 

VI.

Zásady hospodárenia

   Zdrojmi majetku združenia sú členské príspevky, dotácie, granty, dary, iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a zabezpečenie jeho činnosti.

 

VII.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

- dobrovoľným rozpustením,

- zlúčením s iným združením

    O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie a súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

  Pri dobrovoľnom rozpustení vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia Ministerstvu vnútra do 15 dní.

 

Kontaktujte nás!


V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás.

Občianske združenie OZ Inak obdarených,

Strážovská 2, 040 11 Košice

štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Vincová